សេដ្ឋីរើសកូនប្រសា ពីសំណាប់ខ្នុរស្រួយ វ៉ាន់ហ្វាត ( Vanphat ), New funny video from Paje team

សេដ្ឋីរើសកូនប្រសា
ឧបត្ថម្ភពី ដំណាប់ខ្នុរស្រួយវ៉ាន់ហ្វាត ( Vanphat )
Paje team is a comedy channel like Yong Ye , រតនវិបុល
ហាមយកទៅចាក់ផ្សាយ channel នៅផ្សេង

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !